jaarstukken 2018 Drechterland

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouders: J.H.N. Broeders  

In dit hoofdstuk lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal dekkingsmiddelen verwijzen we voor een uitgebreidere toelichting naar andere onderdelen in deze jaarrekening.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Begroting

primitief

na wijziging

Jaarrekening

Lokale heffingen

2.538.000

2.538.000

2.611.000

Gemeentefonds (algemene uitkering)

22.584.000

22.734.000

22.858.000

Dividenden en rente op obligaties

105.000

124.000

116.000

Grondexploitatie

245.000

245.000

490.000

Saldo financieringsfunctie

0

0

-13.000

Totaal

25.472.000

25.641.000

26.062.000

Voor een toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar paragraaf 1 Lokale heffingen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

In de primaire begroting 2018 is uitgegaan van een algemene uitkering met een totale omvang van € 22.584.000. Bij de Najaarsnota 2017, de Kadernota 2018-2022 en de Najaarsnota 2018 is de raming op basis van onder andere de juni- en septembercirculaire bijgesteld tot een bedrag van € 22.734.000.

Het uiteindelijke bedrag dat in 2018 is ontvangen als algemene uitkering bedraagt € 22.858.000. Er is een positief verschil van in totaal € 124.000. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door nagekomen afrekeningen van oude jaren (€ 31.000), anderzijds wordt het veroorzaakt door een positieve bijstelling als gevolg van de decembercirculaire 2018 (€ 93.000). Verschillen die als gevolg van het tijdstip van bekendmaking niet meer tot een bijstelling van de raming in de begroting hebben geleid. De positieve bijstelling van € 93.000 die is voortgekomen uit de decembercirculaire 2018 is voornamelijk ontstaan vanuit een extra vergoeding voor extra kosten die samenhangen met de verhoging van de raadsvergoeding voor raadsleden: € 53.000. Daarnaast is er sprake van een positieve bijstelling van € 40.000 als gevolg van aanpassingen in de maatstaven en gewichten op basis van de meest recente informatie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 272.346

0,7 %

Baten

€ 25.631.381

63,6 %

ga terug