jaarstukken 2018 Drechterland

Overhead

Overhead

Met ingang van 2017 moet overhead centraal worden begroot en worden in de begroting en jaarstukken. Onder overhead wordt het geheel van functies verstaan dat gericht is op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Enkele voorbeelden zijn: leidinggevenden primair proces, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, ICT, huisvesting en financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie.

Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende
taken/activiteiten. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Het is vanaf 2017 verplicht een overzicht van kosten van overhead op te nemen. In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe het bedrag voor overhead is opgebouwd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.106.788

10,1 %

Baten

€ 20.272

0,1 %

ga terug