jaarstukken 2018 Drechterland

Samenvatting

Samenvatting

Het resultaat uit de exploitatie voor 2018 inclusief incidentele baten en lasten bedraagt € 174.000 negatief en is op de balans verantwoord onder het eigen vermogen als gerealiseerd resultaat.

Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2018

Verschil begro-

Begroting

Begroting

Jaar-

ting na wijziging

Omschrijving

primitief

na wijziging

rekening

en jaarrekening

Totale baten

38.910

39.392

36.913

-2.479

Totale lasten

39.910

43.155

39.138

-4.017

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-1.000

-3.763

-2.225

1.538

Onttrekking aan reserves

2.185

4.898

3.407

-1.491

Toevoeging aan reserves 

989

1.125

1.356

231

1.196

3.773

2.051

-1.722

Gerealiseerd resultaat

196

10

-174

-184

Het verschil tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 1.538.000. Het totaal aan baten en het totaal aan lasten zijn lager dan begroot. De grote verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging worden voornamelijk veroorzaakt doordat er verkopen en kosten begroot waren voor grondexploitaties die in 2018 nog niet in productie zijn genomen en minder is uitgegeven aan onderhoud wegen.

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 2.225.000. Hiervan is per saldo € 2.051.000 aan de reserves onttrokken. Het gerealiseerd resultaat bedraagt hierdoor € 174.000 negatief.

Het negatieve resultaat van € 174.000 dient in het juiste perspectief te worden gezien. De begroting 2018 werd met een verwacht incidenteel positief resultaat vastgesteld van € 196.000. Gedurende het jaar 2018 zijn er besluiten genomen die ertoe hebben geleid dat dit resultaat naar verwachting € 430.000 negatief zou bedragen. Daarbij werd als dekking de Algemene reserve aangegeven. Nu, bij het vaststellen van de jaarrekening, blijkt dit verwachte incidentele tekort mee te vallen.

Onze vermogenspositie hebben wij in 2018 zien afnemen met € 2.000.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de onttrekking aan de Algemene reserve van ruim € 1.000.000 ten behoeve van het SED perspectief en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ter dekking van afschrijvingslasten van ruim € 600.000. Het verschil tussen de begrote en werkelijke onttrekking aan de reserves wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is onttrokken aan de reserve onderhoud wegen als gevolg van lagere uitgaven.

Reserves
De Algemene reserve is afgelopen jaren op een gewenst en acceptabel niveau gebracht. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten de minimale hoogte van de Algemene reserve vast te stellen op € 2.400.000. De resultaten van de grondexploitaties over 2018 zijn conform de uitgangspunten rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene reserve, met uitzondering van de omslagheffingen voor verkeersinfrastructuur en het Landschapsplan. Deze zijn rechtstreeks aan de betreffende bestemmingsreserves toegevoegd.

Per 31 december 2018 bedraagt de Algemene reserve € 9.477.000. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in de toelichting op de balans, onderdeel reserves.

Reserves

Algemene

Bestemmings-

reserve

reserves

Totaal

Saldo 1-1-2018

10.726

24.925

35.651

Rekeningresultaat 2017

-166

-166

Mutaties exploitatie: toevoegingen

540

816

1.356

Mutaties exploitatie: onttrekkingen

-1.623

-1.154

-2.777

Mutaties exploitatie: afschrijvingslasten

-629

-629

Saldo 31-12-2018

9.477

23.958

33.435

ga terug