jaarstukken 2018 Drechterland

Leeswijzer

Leeswijzer

Resultaat
Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves.

De programmaverantwoording
In de programmaverantwoording wordt aan het begin van ieder programma beschreven of hetgeen bereikt is wat we hebben beoogd en wat daarvoor is gedaan.

Verschillenanalyse
De analyse van de budgetten van de programmarekening wordt per programma uitgewerkt. Hier is aansluiting gezocht met de recapitulatietabel behorende bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Doorberekening kosten SED organisatie
In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Een groot deel van de kosten van de SED organisatie zijn ook het gevolg van het primaire proces. De kosten van de SED organisatie worden dan ook toegerekend aan de taakvelden. In 2018 was de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie € 9.327.000. Deze kosten zijn toegerekend aan de taakvelden. De afwijkingen ten opzichte van de ramingen staan in de analyse in de programma’s omschreven als 'Toerekening personeelskosten en interne doorberekeningen'.

Afronding
Voor zover mogelijk zijn alle in de jaarstukken genoemde bedragen afgerond op € 1.000.

ga terug