jaarstukken 2018 Drechterland

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn er nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde.
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat op grond van artikel 11 BBV ten minste:

  • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
  • een inventarisatie van de risico's
  • het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
  • een kengetal voor de:

- netto schuldquote
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- solvabiliteitsratio
- grondexploitatie
- structurele exploitatieruimte en
- belastingcapaciteit
- een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

ga terug