jaarstukken 2018 Drechterland

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per programma

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken

500

-335

166

Bestuur

1.958

-323

1.634

Historisch archief

100

0

100

Totalen per programma

2.557

-658

1.900

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

447

-25

422

Crisisbeheersing en brandweer

1.210

0

1.210

Totalen per programma

1.657

-25

1.632

Beheer openbare ruimte

Verkeer en vervoer

2.298

-67

2.231

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (vv)

902

0

902

Economische havens en waterwegen (vv)

135

-23

111

Totalen per programma

3.334

-90

3.244

Economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19

-5

14

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (ec)

120

-15

105

Economische ontwikkeling

178

0

178

Beheer overige gebouwen en gronden

247

-58

189

Economische promotie

61

-20

41

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

339

-299

40

Totalen per programma

963

-397

567

Samenleving

Sportaccommodaties

807

-257

550

Samenkracht en burgerparticipatie

1.699

-404

1.295

Cultureel erfgoed

129

-1

127

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

590

-1

589

Media

533

-99

433

Maatwerkvoorziening (WMO)

301

-3

299

Wijkteams

1.077

-11

1.066

Begeleide participatie

3.108

0

3.108

Sportbeleid en activering

375

-35

340

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

327

0

327

Openbaar basisonderwijs

70

0

70

Maatwerkdienstverlening 18+

547

-221

327

Inkomensregelingen

3.661

-2.450

1.211

Maatwerkdienstverlening 18-

3.960

0

3.960

Geëscaleerde zorg 18-

376

0

376

Geëscaleerde zorg 18+

52

-55

-4

Volksgezondheid

757

0

757

Arbeidsparticipatie

132

0

132

Onderwijshuisvesting

488

-17

471

Musea

13

0

13

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

98

0

98

Totalen per programma

19.100

-3.555

15.545

Milieu

Begraafplaatsen en crematoria

156

-86

69

Afval

2.411

-2.862

-451

Milieubeheer

620

0

620

Riolering

1.096

-1.407

-311

Totalen per programma

4.283

-4.356

-73

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Wonen en bouwen

788

-327

461

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.319

-1.821

-503

Ruimtelijke ordening

757

-33

724

Totalen per programma

2.863

-2.181

682

Algemene dekkingsmiddelen

Overige baten en lasten

0

-12

-12

Belastingen overig

89

-22

67

Ozb woningen

126

-1.824

-1.698

Ozb niet-woningen

33

-761

-728

Economische promotie

0

-27

-27

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-22.858

-22.858

Treasury

24

-127

-103

Totalen per programma

272

-25.631

-25.359

Mutaties reserves

Mutaties reserves

1.356

-3.407

-2.050

Totalen per programma

1.356

-3.407

-2.050

Overhead

Overhead

4.107

-20

4.087

Totalen per programma

4.107

-20

4.087

Resultaat

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

Totalen per programma

Totaal saldo van baten en lasten

40.494

-40.320

174

ga terug